Plan-3


تورم سنگین به صورت اختفا ، تورم ناشی از حذف یارانه انرژی

فرض کنید قیمت یک لیتر بنزین یک دلار و قیمت یک دلار ١٠٠٠ تومان باشد در این صورت قیمت بنزین بدون یارانه ، لیتری هزار تومان است

اگر در مثال فوق ، قیمت بنزین در ایران ، صد تومان باشد در این حالت دولت نهصد تومان در هر لیتر یارانه پرداخت می کند

اگر در مثال فوق ، دولت قیمت بنزین را به ٣٠٠ تومان افزایش دهد دولت ٧٠٠ تومان به ازای هر لیتر یارانه بنزین پرداخت می کند

اما اگر قیمت بنزین در بازار جهانی همچنان یک دلار باشد و تغییری نکند اما دلار در ایران به ۴٠٠٠ تومان افزایش یابد در این حالت با وجودی که قیمت بنزین در بازار جهانی تغییری نکرده است اما یارانه بنزین از ٧٠٠ تومان به ٣٧٠٠ تومان افزایش یافته است

لذا هر چه دلار گران میشود یارانه انرژی افزایش یافته است

وقتی در سال ٩١ دلار نزدیک ۴ برابر شد در عمل یارانه انرژی ۴ برابر شد

انرژی که در داخل مصرف میشود به قیمت بازار جهانی ١٣٠ میلیارد دلار است اما دولت بابت فروش انرژی در داخل ٨٧ هزار میلیارد تومان یا معادل ٢٠ میلیارد دلار دریافت می کند یعنی دولت ١١٠ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می کند

صد و ده میلیارد دلار با دلار ۴٢٠٠ تومان معادل ۴۶٢ هزار میلیارد تومان است

دولت امسال به یک میلیون و دویست هزار بازنشسته دو صندوق بازنشستگی ٣٨ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگی پرداخت می کند ۴۶٢ هزار میلیارد تومان معادل حقوق ١۴ میلیون نفر است که ماهانه معادل بازنشستگان دوصندوق حقوق دریافت کنند

یارانه انرژی یعنی اینکه دولت معادل حقوق ١۴ میلیون نفر در سال انرژی به مردم می فروشد و پول آن را دریافت نمی کند

حذف یارانه انرژی یعنی اینکه دولت برای فروش انرژی معادل حقوق ١۴ میلیون نفر بابت فروش انرژی ، از اقتصاد بیشتر پول دریافت کند

آیا دولت یارانه انرژی را بالاخره حذف می کند؟

هر کشوری که بخواهد عضو سازمان جهانی تجارت شود باید یارانه انرژی را حذف کند شرط عضویت در سازمان جهانی تجارت حذف یارانه انرژی است

فقط ٨ کشور جهان عضو سازمان جهانی تجارت نیستند

کشورهائی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند برای صادرات به کشور های عضو سازمان باید تعرفه های تنبیهی تا ۶٠٠ درصد پرداخت کنند عملا بازار های صادراتی جهان به روی کالاهای صادراتی ایران با موانع جدی مواجه است

اگر یارانه انرژی حذف شود تورم قابل ملاحظه ایجاد میشود

اگر یارانه انرژی حذف شود در اقتصاد یک ترمز برای مهار افزایش نرخ ارز طراحی شده است و مسکن یک بار دیگر باید قیمت گذاری شود

در تحلیل های قبلی به چند عامل اشاره شد که به افزایش قیمت ارز منجر میشود و حذف یارانه انرژی عاملی است که به کاهش قیمت ارز می انجامد ، افزایش نرخ ارز با حذف یارانه انرژی تعدیل میشود ، کاهش یارانه انرژی به مثابه ترمزی برای افزایش نرخ ارز عمل می کند

منبع: وبلاگ محمدحسین ادیب

Plan-4

بالا